Agencja pracy Wrocław

Łatwym sposobem wyszukania zatrudnienia na niedługi okres czasu jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Wyjątkowo jest to polecane uczniom, którzy chcą zarobić sobie przez krótki okres czasu, np. w wakacje. Dobra agencja pracy Wrocław jest pośrednikiem między pracodawcą a pracownikiem szukającym tymczasowej pracy. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy Wrocław ma identyczne prawa jak inni pracownicy pracujący w miejscu jego zatrudnienia, może korzystać z wszelakich ułatwień socjalnych jakie mają inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie w którym wykonuje pracę. Oczywiście pracownik ma również obowiązki identyczne jak inni pracownicy pracujący w zakładzie oraz musi stosować się do wytycznych szefów. Obowiązuje go dodatkowo przestrzeganie regulaminu i zasad BHP obowiązujących w zakładzie pracy. Przed podpisaniem umowy o pracę agencja pracy Wrocław i pracodawca dokonują na piśmie ustaleń niezbędnych dla warunków zatrudnienia pracownika oraz uzgadniają, jakie obowiązki dotyczące gratyfikacji oraz udzielania urlopu wypoczynkowego przysługują pracownikowi. Umowa o pracę może być zmieniona w drodze porozumienia stron bądź wypowiedzenia zmieniającego. Umowa traci ważność z upływem ustalonego między stronami czasu wykonywania pracy tymczasowej na korzyść użytkownika Pracodawca nie może powierzyć pracownikowi innej pracy niż określona w umowie Po zawarciu umowy o pracę agencja wysyła pracownika do pracy u pracodawcy. Obowiązki pracodawcy spoczywają identycznie na agencji, jak i na użytkowniku. Do agencji zadań należy rekrutacja, wstępne badania lekarskie,powiadomienie Urzędu Pracy o zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUSu. W przypadku naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracownik tymczasowy ma możliwość starać się od agencji odszkodowania w wysokości nie niższej niż podstawowe wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę. Ochotnikom, skierowanym do pracy tymczasowej na warunkach umów prawa cywilnego, będzie należała z mocy ustawy ochrona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż zgodnie z przepisami kodeksu prawa obowiązek pracodawcy dotyczący przestrzegania przepisów bhp obejmuje także wszystkie osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Z uwagi na wejście Polski do Unii Europejskiej agencja pracy Wrocław współpracuję z firmami zagranicznymi dlatego też może zaoferować polskim kandydatom pracę w krajach Unii. Dzięki temu kandydaci otrzymują niezbędne w aktualnych czasach doświadczenie, które pozwala na lepszą rangą na polskim rynku pracy. W związku z wielką popularnością wyjazdów oferowanych przez agencję polscy kandydaci promowani są poza granicami Polski jako uczciwi i bardzo pracowici. Oferty pracy skierowane są zarówno do ludzi będących na starcie swojej kariery zawodowej jak i do kandydatów posiadających już doświadczenie albo też określone kwalifikacje. Z punktu widzenia pracodawcy agencja pracy Wrocław ułatwia znalezienie pracownika w chwilach kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, np. w marketach w okresie świątecznym lub w sadach owocowych w okresie sezonowym.